Premium Themes

۱۲-مباحث حقوقی /فرهنگ اصطلاحات حقوقی

نوشته شده توسط مدیر سایت. در دسته اصطلاحات حقوقی مبتلا به, حقوقی

۱۲-مباحث حقوقی /فرهنگ اصطلاحات حقوقی

انتشار یافته در دی ۰۸, ۱۳۹۱ با بدون دیدگاه

س:

۳۶۳ساباط: سقفی بین دو دیوار یا دو بناء که زیر آن معبر است

۳۶۴- سابق : برنده در مسابقه را گویند .{سبق ورمایه }

۳۶۵- سازش : تراضی طرفین دعوی بر فیصله نزاع

۳۶۶- سازمان قضائی : در معنی اخص شامل تشکیلات دادگاههای دادگستری است .

۳۶۷- سازمان ملل متحدonu : موسسه ای است جهانی برای اجراء وتعقیب هدف منشور آتلانتیک بوسیله دولتهای متحد  ، این سازمان جانشین جامعه ملل سابق است .

۳۶۸- سال اقتصادی : از اول تیر تا ۳۱ خرداد، سهمیه سالانه واردات کالا وآمار گمرک از روی آن تنظیم می شود .

۳۶۹– سَب : در فقه از جرائم ضد شرف است وعبارت از نا سزا گفتن واخص از توهین است.

۳۷۰- سبب اقوی از مباشر : گاهی عرفا سبب وقوع جرم از مباشر قوی تر است ( ماده ۳۳۲ قانون مدنی )

۳۷۱- سبب تزلزل عقد : اموری که اثر حاصل از عقد را در حالت تزلزل وبی ثباتی ویا وقفه نگه می دارد . مانند خیاری بودن عقد

۳۷۲- سبق ورمایه : سبق یا مسابقه عبارت از اسب دانیدن ورمایه تیر انداختن به موجب عقد معوضی که عنوان اجاره وجعاله ندارد .

۳۷۳- سپرده : به معنی ودیعه است .

۳۷۴- سجل : در لغت به معنی نوشته است .

۳۷۵- سربنه : مقدار زمین زراعی که چند گاو از عهده زراعت آن بر آیند .

۳۷۶- سرحد : در اصطلاح حقوق عمومی حد فاصل بین دو کشور را گویند .

۳۷۷- سردفتر : یا محضر دار که متصدی دفتر خانه را گویند.

 378- سرقت : ربودن مال واشیاء منقول بر خلاف حق.

۳۷۹- سر قفلی : پولی که مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلا عوض می دهد وهم چنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد .

۳۸۰- سفته : به موجب قانون تجارت سفته عبارت از سند تجاری که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید ( ماده ۲۳۹ قانون جزا )

۳۸۱- سفه یا سفیه : عدم رشد که تصرفات او در اموال وحقوق خویش جنبه عقلائی نداشته باشد .( ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی)

۳۸۲– سفه متصل به صغر : هرگاه صغیر در حین رسیدن به سن کبر سفیه باشد .

۳۸۳- سفید مهر : ورقه سفید که امضاء ویا مهریا اثر انگشت روی آن باشد .

۳۸۴- سفیر : نمایندگان سیاسی یک کشور ویا دولت نزد کشور دیگر .

۳۸۵- سقط جنین یا سقط حمل : جرمی است که نتیجه آن بیرون آوردن جنین یا کودک از رحم باشد .

۳۸۶- سقوط: در حقوق تنزل واز بین رفتن حق را گویند مانند ورشکستگی

۳۸۷- سقوط تعهدات : منتفی شدن تعهد موجود را به و سیله ای از وسائل قانونی مانند ابراء یا اقاله ( ماده ۲۶۴ قانون مدنی )  

388- سقوط دعوی : تقاضای از بین بردن تمام آثار قانونی رسیدگی به دعوی از طرف خوانده به علت گذشت مدت معین قانونی

۳۸۹ – سکنی : حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد ( ماده ۴۳ قانون مدنی )  

390- سلطه : اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر

۳۹۱- سلف : بیعی که ثمن آن حال ومبیع آن موجل باشد ( پیش خرید ) در مقابل نسیه

۳۹۲– سلم : مترادف با بیع سلف است

۳۹۳- سناتور : عضو مجلس سنا را گویند .

۳۹۴- سنت : در لغت به معنی آئین وطریقه وروش است ودر فقه عبارت از گفتار ورفتار وتقریر (سکوت) معصوم در امری از امور دینی .

۳۹۵- سنتو : علامت اختصاری سازمان پیمان مرکزی است .

۳۹۶- سنجه : نوعی ازنقود قدیم است که از سنجیدن گزفته شده

۳۹۷- سند : عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی ودفاع قابل استناد باشد . که شامل سند اجرائی ، سند انتقال ، سند برائت و….( ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی وماده ۳۷۰به بعد آئین دادرس مدنی و ماده ۶۰ آئین نامه اجراء اسناد رسمی )

۳۹۸- سند تابعیت : سند رسمی حاکی از قبول بیگانه به تابعیت کشور معین (ماده ۹۸۳قانون مدنی )

۳۹۹- سند حدیث : سلسله راویان یک حدیث را گویند .

۴۰۰- سند در وجه حامل : سندی است که دارنده آن استحقاق در یافت آنرا دارد . ( ماده ۳۲۰قانون تجارت ) که انواع متفاوتی دارد از جمله سند دیداری ، سند ذمه ای ( ماده ۳۳و۳۴ قانون ثبت ) ، سند رسمی ( ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ) سند رهنی ، سند عادی ( ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی ) ، سند قضائی 

401- سندیکا : اجتماع عده ای از افراد که دارای شغل واحد یا مشابه یا مرتبط هستند

۴۰۲- سواد : به معنی رونوشت

۴۰۳- سوگند : ذکر مقدسات مذهبی در مقدمه سخن

۴۰۴- سهام : جمع سهم به معنی حصه شریک در مال مشترک

۴۰۵- سه طهر :  سه مرحله گذشت طهر که حالت بین دو عادت زنا نگی است .

۴۰۶- سهو : غفلت  قلب از چیزی که با کوچکترین یادآوری متنبه شود .

۴۰۷- سهو قلم : اشتباه روشن مانند اشتباهات ثبتی ( ماده ۱۸۹ دادرسی مدنی )

۴۰۸ – سیتو : علامت اختصاری سازمان پیمان آسیائی جنوب شرقی است

۴۰۹- سیر : واحد وزن سابق ایران برابر با یک چهلم من است .

۴۱۰- سیره : به معنی عرف است .

 

اقتباس از کتاب ترمینولوژی دکتر جعفری لنگرودی

درباره مدیر سایت

مرور بایگانی نوشته های مدیر سایت

بدون دیدگاه

در حال حاظر دیدگاهی وجود ندارد ۱۲-مباحث حقوقی /فرهنگ اصطلاحات حقوقی. شاید شما مایل به افزودن یکی از نظرات شخصی خودتان؟

دیدگاهتان را بنویسید